חדשות

9 יולי 2009

IFRS: ה-IASB מפרסם תקן ליישום ה-IFRS בעסקים קטנים ובינוניים

מועצת התקינה החשבונאית הבינלאומית, ה-IASB, פירסמה תקן ליישום כללי ה-IFRS בעסקים קטנים ובינוניים (Small and Medium-sized Entities). התקן הינו פרי עבודת מחקר בת 5 שנים של צוות המונה 40 מומחים מכל העולם. לדברי המועצה, אמור התקן לספק מודל השוואתי טוב יותר בין הדוחות החשבונאיים, להגדיל את האמון בחשבונאות של העסקים הקטנים והבינוניים ולהפחית את ההוצאות הכרוכות בשמירה על תקינה אחידה בכל מדינה. התקן יהווה גם פלטפורמה לצמיחה לעסקים המתכננים כניסה לשוק ההון, במדינות בהן חלה חובה על חברות נסחרות ליישם את כללי ה-IFRS.

כל מדינה תוכל להחליט האם להחיל אצלה את כללי ה-IFRS כתקני חובה, ובמידה שכן זה יהיה תקן ה-SME התקן המנחה.

על-מנת להתאימו לעסקים קטנים יותר, שונה תקן ה-SME במספר הביטים מתקני ה-IFRS המלאים. תקנים רבים בנושא הכרה ומדידה של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות הפכו פשוטים יותר. תקנים רבים אחרים שאינם רלבנטיים לגופים בינוניים וקטנים הושמטו. ובנוסף צומצמו באופן ניכר דרישות הגילוי והחשיפה.

נוסח של התקן ה- IFRS for SME ניתן למצוא בקישור הבא:

International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)

יוני 2009

שוק ההון: הצעת חוק של רשות ניירות ערך המרחיבה את איסור השימוש במידע פנים

רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון פרק ח'1 בחוק ניירות ערך, שנושאו איסור השימוש במידע פנים. עניינו של התיקון בשלושה נושאים:

  1. איסור שימוש בלתי הוגן במידע: התיקון בא לאסור על שימוש בלתי הוגן במידע תוך הפרת חובת נאמנות של המשתמש במידע כלפי מקור המידע. שימוש במידע אשר יש בו כדי הפרת אמון כלפי מקור המידע הינו בבחינת ניצול לרעה של מידע יתר אשר סוחר לא עמל להשיגו. הסעיף ירחיב את האיסור כך שיחול לא רק על מידע המגיע מ"איש פנים", אלא גם ממקור שיש לגביו חובת אמון. עם זאת, החוק לא יאסור על כל ביצוע עסקה במקרה לאחד הצדדים לעסקה מידע יתר על משנהו, שכן הדבר ישלול את התמריץ העומד לנגד עיני הטורח לאסוף וליצור את המידע ובכך עלול לפגוע ביעילותו של שוק ההון.
  2. איסור הטרמה(front-running) : מניעת ביצוע פעולות הטרמה על-ידי מנהלי כספי אחרים ועובדיהם. הטרמה הינה מקרה פרטי של שימוש בלתי הוגן במידע, ומשמעותה ביצוע פעולה בנייר ערך לאור ידיעה מוקדמת על פעולה צפויה של אחר בניירות ערך (לדוגמא, עמיל בורסה היודע כי אחד מלקוחותיו מבקש לרכוש כמות גדולה של נייר ערך מסוים ולכן מקדים וקונה ניירות ערך מסוג זה לחשבונו הפרטי, לאור הערכתו כי ביקושו של לקוחו לנייר הערך יביא לעליית שער). המבצע פעולת הטרמה גורם לנזק כפול: ראשית הוא עושה שימוש בלתי הוגן במידע המצוי אצלו,ף ושנית בעמם פעולתו (אם היא נעשית בהקפים גדולים) הוא עלול לפגוע במחיר נייר הערך עבור העסקה העתידית של לקוחו ובכך לפגום בכדאיותה ולמעשה להפר את חובת האמונים שלו כלפי הלקוח.
  3. מגבלות על החזקת ניירות ערך וביצוע עסקאות בהם: יצירת הסדר אחיד ביחס להגבלות על החזקה ועשיית עסקאות בניירות ערך הקבועות כיום בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ("חוק הייעוץ") ובחוק השקעות משותפות בנאמנות ("חוק השקעות משותפות"). תיקון זה נדרש מתוך התפיסה כי לעניין ההגבלות האמורות, אין טעם להבחין בין הגורמים המפוקחים על ידי הרשות לפי כל אחד מן החוקים האמורים.

לנוסח הצעת התיקון לחוק

אפריל 2009

IFRS: ה-IASB קובע לוח זמנים להחלפת 39 IAS

לאור טענות רבות שנשמעו לאחרונה ממבקרים שונים בעולם על מורכבות יתר של  39 IAS (Financial Instruments: Recognition and Measurement) ואי-התאמתו לאילוצים הנובעים מהמשבר הכלכלי הנוכחי, הכריזה מועצת התקינה החשבונאית הבינלאומית, ה-IASB, על לוח זמנים בן 6 חודשים להחלפתו.

מטרת תקן זה היא לקבוע כללים להכרה ולמדידה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות וחוזים מסוימים לרכישה או למכירה של פריטים לא פיננסיים.

מרץ 2009

הגבלים עסקיים: פטור סוג חדש לגבי "כבילות נלוות למיזוגים"

ביום 1.3.2009 נכנס לתוקף פטור סוג חדש לכבילות נלוות למיזוגים, המחליף את פטור הסוג הקודם משנת 2004, שפקע בתום חודש פברואר 2009.

"כבילה נלווית למיזוג" היא כבילה הנחוצה למימוש עיקר עסקת מיזוג ותוכנה, בין היתר,ף נוגע בהגבלת תחרות, בהגבלה על העברת מידע, הגבלה על הבטחת הספקה, או כבילות אחרות הנחוצות לשימור ערכו הכלכלי של העסק הנמכר במיזוג, ובלבד שהן מוגבלות לפרק זמן סביר. ככלל, פטור זה נועד לפטור צדדים לעסקת מיזוג מן החובה לקבל היתר פרטני לגבי הסדרים מקובלים הנלווים לעסקאות מיזוג והנחוצים למימוש עיקרן, ואשר אינם מעוררים חשש תחרותי ממשי.

התיקונים בנוסח החדש של פטור הסוג נועדו לייעל ולזרז את הליך הטיפול בפטורים ומיזוגים, הן מצד חברות מתמזגות במגזר העסקי והן מצד רשות ההגבלים העסקיים. פטור הסוג החדש נסמך על ניסיון של השנים האחרונות בבחינת כבילות נלוות למיזוגים ומותאם למציאות העסקית-מסחרית הנהוגה.

במסגרת פטור הסוג החדש, הורחבה הגדרת המונח "כבילה מסוג אי תחרות" באופן שתחול לא רק על המוכר אלא גם על אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על-ידי מי מהם. באופן דומה הורחבה גם הגדרת המונח "כבילה מסוג הבטחת הספקה". בנוסף, התיקון מחיל את פטור הסוג על תנית אי תחרות של מוכר המועסק לאחר המיזוג בחברה הנרכשת במסגרת המיזוג.

לדברי הרשות להגבלים עסקיים, שינוי זה צפוי להביא לחיסכון בזמן ובמשאבים, שכן בחינת הרשות תתמקד בבעיות תחרותיות מהותיות ולא בבחינה פרטנית של הסדרים החוסים תחת פטור הסוג ואינם מעוררים חשש תחרותי.

פברואר 2009

שוק ההון: רשות ני"ע מרחיבה את חובות הדיווח על נדל"ן להשקעה

רשות ני"ע פרסמה הנחיית דיווח לחברות הציבוריות ובה דרישה לדווח על נתונים הנוגעים לנכסי נדל"ן להשקעה, בדגש על מדידת שוויים ההוגן. מדובר, בין השאר, במאפיינים עיקריים של נכסים אלה ובכללם מיקום הנכס, מועד ועלות רכישתו, הזכויות המשפטיות בנכס, שיעור התפוסה בו, פרטים על המתודולוגיה לפיה בוצעה הערכת השווי שלו ופרמטרים עיקריים אשר שימשו בהערכה זו. בנוסף, יינתן גילוי לתשואת הנכס ביחס לשוויו ההוגן.

עוד דורשת ההנחיה מתן מידע בדבר נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים אשר מומשו על ידי התאגיד במהלך התקופה המדווחת. מידע כאמור יכלול, בין היתר, נתונים בנוגע למחיר המכירה של הנכס והמועד בו בוצעה, ערך הנכס בספרי התאגיד עובר למועד המכירה, כיצד ומתי נקבע, והסברים להבדל בין מחיר המכירה לבין הערך בספרים בסמוך לפני המכירה, ככל שקיים הבדל כזה.

מטרת הפירוט היא לאפשר לבחון באופן השוואתי את המגמות והשינויים בשווי ההוגן של הנכסים. ההשוואה תאפשר לבחון את השינויים בפרמטרים אשר שימשו בחישוב השווי ההוגן, ונתונים נוספים הרלוונטיים להבנה ולניתוח של פעילות התאגיד בקשר לנכסים אלו. כל זאת, תוך הצגת המידע גם עבור תקופות דיווח קודמות באופן שיאפשר הבנת המגמות והשינויים על פני זמן.

נובמבר 2008

קולנוע: נכנס לתוקפו החוק לעידוד הפקות זרות של סרטים בישראל

נכנס לתוקפו החוק לעידוד הפקות זרות של סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008. מטרת החוק היא לעודד מפיקים זרים להשקיע בהפקות של סרטים בישראל, בדרך של הפחתת עלויות ההפקה בכ-20% של עלויות ההפקה של סרטים ישראליים (כאשר הוצאו בישראל מעל 8 מיליון ₪), או כ-15% כאמר מדובר בקופרודוקציות (כאשר העלויות בישראל עלו על 4 מיליון ₪). יתר תנאי ההטבה מפורטים בחוק.

למאמר בנושא החוק החדש – ליחצו כאן

ינואר 2008

עמותות: פרק מילולי לדוח השנתי

תיקון לחוק העמותות קובע כי החל מהדוחות השנתיים של שנת 2007 שמגישות עמותות, יצורף לדוח הכספי גם פרק מילולי מפורט.

על הדוח לכלול פרטים כגון הפעולות העיקריות שביצעה העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך השנה, תיאור המבנה הארגוני של העמותה ושמות נושאי המשרה, בעלי עניין ועסקאות עם צדדים קשורים, היקף מתן השירותים שניתן לעמותה על ידי נותני השירותים המהווים חלק מרכזי בפעילותה, השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי תרומות, עלויות גיוס תרומות, פריסה גאוגרפית, ארועים חריגים ועוד.

האחריות להכנת הדו"ח המילולי חלה על הוועד המנהל. על ועדת הביקורת לבחון את הדו"ח המילולי ולהביא את המלצותיה לפני האסיפה הכללית אשר תאשר את הדו"ח האמור.