הבהרה משפטית

אין לראות במידע הנמסר באתר זה ייעוץ משפטי, והוא אינו מהווה תחליף לו.

אין לראות במידע באתר משום ייעוץ משפטי אלא בגדר סקירה כללית בלבד, הנכונה למועד בו נכתבה בלבד, ושאין להסתמך עליה ו/או לפעול כל פעולה לאורה. הפועל על-פי המידע שבאתר ו/או בהתאם לחומרים המשפטיים בו עושה כן על אחריותו בלבד, ולא תקום לו כל טענה כלפי משרד עוה"ד ערן כהן-ציון ו/או מי מטעמו.

האתר וכל מי מטעמו אינם אחראים ל למידת הדיוק שבמידע, שלמותו, עדכניותו, או לליקוי לטעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו, והם לא ישאו, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי (חוזית, נזיקית או אחרת) למידע, ו/או התאמתו לצרכי משתמש כלשהו, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לגולש ו/או משתמש ו/או צד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו ו/או השימוש באתר. המשתמש פוטר בזה את האתר ומי מטעמו מכל אחריות כאמור.

ייעוץ מקצועי, מלא ונכון תלוי בנסיבותיו ועובדותיו המדויקות של כל מקרה לגופו. המידע המפורט באתר זה אינו מהוות תחליף לייעוץ כזה. אין לבצע כל פעולה לפני היוועצות מקיפה באשר למקרה הספציפי. על המחליט לפעול על בסיס מידע שבאתר, חלה האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהם.